Formulieren

Aanvraagformulier extra verlof: KLIK HIER

    

Regeling vakantie en verlof

In de Leerplichtwet 1969 staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is er een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind(eren) niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Extra verlof bij religieuze feesten
Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. U dient dit wel minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school te melden.

Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind(eren) door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school eenmaal per schooljaar uw kind(eren) vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.

Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. 
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening houden:
·     in verband met een eventuele bezwaarprodedure moet de aanvraag tenminste 
   
   zes weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt 
      aangeven waarom dat niet mogelijk was;
·     de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
·     de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.

Verlof in geval van  'Andere gewichtige omstandigheden'
Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd.
Hierbij moet gedacht worden aan:
·     een verhuizing van het gezin;
·     het bijwonen van het huwelijk van bloed- en/of aanverwanten;
·     ernstige ziekte van een bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen
      wordt bepaald in overleg met de directeur en/of leerplichtambtenaar);
·     overlijden van bloed- en/of aanverwanten;
·     viering van een 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-,
      of 60-jarig huwelijksjubileum ouders of grootouders.
·     het voldoen aan een wettelijke verplichting (voor zover dit niet buiten de
      schooltijden kan gebeuren);
·     andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen        
      vakantieverlof.

De volgende situaties zijn geen 'andere gewichtige omstandigheden':
·     familiebezoek in het buitenland;
·     vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een speciale aanbieding;
·     vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
·     een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale 
      schoolvakantie op vakantie te gaan;
·     eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
·     verlof voor uw kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
·     wegens organisatorische problemen.

Hoe dient u een aanvraag in?
U dient uw verzoek voor verlof altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. (Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de directeur of te downloaden via de website) De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Alleen bij verlof voor 'andere gewichtige omstandigheden' kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is, die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur uw aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente en neemt deze, na overleg met de directeur, een beslissing op uw verzoek. Houdt er rekening mee dat u uw aanvraag minimaal 6 weken voor het gewenste verlof bij de directeur van de school indient.    

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim.
De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambternaar te melden.
De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Vragen?
Heeft u nog vragen?
Wendt u zich dan tot de directeur of tot de leerplichtambtenaar.